Islamitisch onderwijs wekt in een moslim de fundamenten van de islam. Islam is een manier van leven voor ons moslims, niet alleen een geloof. Om een ​​moslim te laten opgroeien en zijn leven op de islamitische manier te leven moet hij/zij de islam van jongs af aan leren en beoefenen.

Studievoorwaarden

Begeleiding bij onderzoek en onderwijs

Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Stichting Noorani Islamic Research Institute (in het vervolg Stichting): wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Opleiding: de cursussen zijn vormen van onderwijs zonder interactie tussen docent en deelnemers.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die via inschrijving voornemens is een Stichting opleiding te volgen of studiebegeleiding zoekt voor een opleiding bij een andere opleider en/of examenbureau.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 november 2023 tussen Stichting en de deelnemer.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Stichting en de deelnemer komt tot stand door ontvangst van een online ingevuld aanmeldingsformulier. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische bevestiging.

2. Door verzenden van het online aanmeldingsformulier stemt de deelnemer in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de studiebegeleiding door Stichting.

3. De deelnemer schrijft zich in voor studiebegeleiding van de gehele opleiding, dan wel de op het aanmeldingsformulier ingevulde module(s).

4. Na ontvangst van een ingevuld aanmeldingsformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De inschrijving wordt definitief na bevestiging door Stichting aan de deelnemer.

Artikel 4. Uitvoering opleiding

1. Stichting verzorgt de opleiding zoals deze op de website www.tangali.net is omschreven.

2. Stichting waarborgt de kwaliteit van de studie.

3. Stichting is niet verantwoordelijk voor het uiteindelijk studieresultaat van de deelnemer.

4. Stichting heeft het recht haar aanbod op de website regelmatig te actualiseren.

Artikel 5. Examens

1. Stichting leidt gratis op voor examens van derden. Alle examens van de stichting zijn online, sommige modulen/masterclasses zijn mondeling in de virtual classroom. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het betreffende examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de deelnemer een geldbedrag in rekening voor het examen. Deze examengelden zijn nooit bij het lesgeld studiebegeleiding inbegrepen.

2. Op de website wordt kenbaar gemaakt wie de externe verantwoordelijke exameninstantie is.

3. De examinerende instantie kan eisen stellen voor deelname aan het examen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen.

Artikel 6. Levering lesmateriaal

1. Als de deelnemer zelf het lesmateriaal dient aan te schaffen staat dit in de betreffende module.

2. Copyright van alle door Stichting gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Stichting, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 7. Privacy

Door deelnemer verstrekte persoonsinformatie wordt door Stichting gebruikt voor de examens, diploma’s en certificaten van derden. Hierbij houdt Stichting zich aan de eisen zoals deze staan in de AVG. De privacyverklaring staat op deze website.

Bestuur van Stichting

1-11-2023

Translate »
error: Content is protected !!